Menu
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
MISJA PRZEDSZKOLA:
 
„Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.
Miejsce poznania Boga, radosnej zabawy
i bezpiecznego poznawania świata. 
 
Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość”.
 
  
             Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę od poniedziałku do piatku
w godzinach od 6.30 - 17.00
 
 
 
         Dbamy o łagodny start dziecka w przedszkolu. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna stara się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności, budowaniu systemu wartości oraz prawidłowych postaw moralno-społecznych. Towarzyszymy 
dziecku w drodze życia i wspomagamy go w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości, w oparciu o wartości chrześcijańskie kulturę regionu i kraju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Prowadzimy działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizując cele i zadania 
zgodnie z wytycznymi podstawy programowej oraz dostosowujemy programy i działania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i rozwoju dziecka:
 
  • Rozwijamy w dzieciach ciekawość poznawczą, kreatywność, zdolności twórcze;
  • Przygotowujemy dzieci do kolejnego etapu edukacji - nauki szkolnej;
  • Wykorzystujemy treści programowe ze wszystkich obszarów edukacji, tak aby każde dziecko mogło osiągnąć wiadomości i umiejętności przewidziane dla dziecka kończącego przedszkole;
  • Dajemy szansę dzieciom, by stawały się otwarte, samodzielne,gotowe do podejmowania wyzwań i ryzyka, by radziło sobie w trudnych sytuacjach;
  • Uczymy dzieci życia w grupie;
  • Wprowadzamy w świat wartości;
  • Wzmacniamy poczucie własnej wartości, by dziecko ufało w swoje możliwości;
  • Uczymy odpowiedzialności za podejmowane działania;
  • Prowadzimy systematyczną obserwację rozwoju dziecka, diagnozujemy przedszkolaki przed którymi nowy, szkolny etap;
  • Dajemy rodzicom rzetelną informację o dzieciach. 
          Metody i formy pracy dobieramy pod kątem potrzeb dziecka i grupy. Wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie one uwzględniają podstawową formę aktywności dziecka tj. zabawę. Stosowane metody i formy pracy zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
 
       
             Nasze przedszkole jest placówką katolicką, zapewniamy każdemu dziecku wychowanie religijne i katechezę przedszkolną.
 
         Dzieci i rodzice mogą korystać z pomocy logopedy, który systematycznie czuwa nad wymową naszych dzieci.
 
       Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka i rozwijanie jego zainteresowań. Dlatego nauczyciele prowadzę dodatkowe zajęcia w oparciu o opracowane przez siebie programy w następujących obszarach:
 zajęcia matematyczne (raz na dwa tygodnie)
zajęcia plastyczne (raz na dwa tygodnie)
 
 
               W ramach czesnego zapewniamy też realizację dodatkowej oferty zajęć prowadzonych przez osoby z zewnątrz:
 
język angielski (dwa razy w tygodniu)
gimnastyka (raz w tygodniu)
zajęcia muzyczno - ruchowe (dwa razy w tygodniu)
tańce (dwa razy w tygodniu)
 
 
           Nasz kalendarz uroczystości jest bardzo bogaty. Zawsze mile widziani są goście - rodzice, dziadkowie i rodzeństwo przedszkolaków.
 
          Współdziałamy z rodziną i wspomagamy rodziców w wychowaniu, aby umożliwić dziecku pełny i harmonijny rozwój. 
           
        Troszczymy się o pogodną atmosferę w przedszkolu, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Dostarczają dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń i poznawania siebie w zabawach zespołowych, w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji.   
 
 
             Nasze przedszkole świadczy o nas: dbamy o jego wygląd i estetykę, prezentujemy postawę zaangażowania i odpowiedzialności, wypracowujemy niepowtarzalny charakter i styl naszej placówki, a nasi absolwenci sa dobrze przygotowani do dalszej nauki.

Ostatnia aktualizacja: 2019-10-16